سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۷ تاآیت ۱۹۵

سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۷ تاآیت ۱۹۵
Surah Baqarah_v-187-195
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:27:14
line