سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۴ تاآیت ۱۷۹

سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۴ تاآیت ۱۷۹
Surah Baqarah_v-174-179
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:18:36
line