سورۃ البقرۃ آیت ۱۶ تا آیت۲۲

سورۃ البقرۃ آیت ۱۶ تا آیت۲۲
Surah Baqarah_v-16-22
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:28:44
line