سورۃ البقرۃ آیت ۱۶۴ تاآیت ۱۶۷

سورۃ البقرۃ آیت ۱۶۴ تاآیت ۱۶۷
Surah Baqarah_v-164-167
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:21:13
line