سورۃ البقرۃ آیت ۱۵۸ تاآیت ۱۶۳

سورۃ البقرۃ آیت ۱۵۸ تاآیت ۱۶۳
Surah Baqarah_v-158-163
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:21:13
line