سورۃ البقرۃ آیت ۱۵۳ تاآیت ۱۵۷

سورۃ البقرۃ آیت ۱۵۳ تاآیت ۱۵۷
Surah Baqarah_v-153-157
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:33:28
line