سورۃ البقرۃ آیت ۱۴۲ تاآیت ۱۵۲

سورۃ البقرۃ آیت ۱۴۲ تاآیت ۱۵۲
Surah Baqarah_v-142-152
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:36:52
line