سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۷۴ تاآیت ۲۷۶

سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۷۴ تاآیت ۲۷۶
Surah Baqarah_v-274-276
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:14:55
line