سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۶ تاآیت ۱۴۱

سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۶ تاآیت ۱۴۱
Surah Baqarah_v-126-141
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:38:12
line