سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۲ تاآیت ۱۲۵

سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۲ تاآیت ۱۲۵
Surah Baqarah_v-122-125
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:27:43
line