سورۃ البقرۃ آیت ۱۱۳ تاآیت ۱۲۱

سورۃ البقرۃ آیت ۱۱۳ تاآیت ۱۲۱
Surah Baqarah_v-113-121
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:30:40
line