سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۴ تاآیت ۱۱۲

سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۴ تاآیت ۱۱۲
Surah Baqarah_v-104-112
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:30:13
line