سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۲ تاآیت ۱۰۳

سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۲ تاآیت ۱۰۳
Surah Baqarah_v-102-103
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:24:34
line