سورۃ الا انفال آیت ۷۰ تا ۷۵

سورۃ الا انفال آیت ۷۰ تا ۷۵
Surah Anfal_v-70-75
27-10-1438
22-07-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 27-10-1438
کل دورانیہ : 00:34:31
line