سورۃ الا انفال آیت ۶۵ تا ۶۹

سورۃ الا انفال آیت ۶۵ تا ۶۹
Surah Anfal_v-65-69
20-10-1438
15-07-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 20-10-1438
کل دورانیہ : 00:29:55
line