سورۃ الا انفال آیت ۴۹ تا ۶۴

سورۃ الا انفال آیت ۴۹ تا ۶۴
Surah Anfal_v-49-64
09-08-1438
06-05-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 09-08-1438
کل دورانیہ : 00:41:03
line