سورۃ الا انفال آیت ۴۵ تا ۴۸

سورۃ الا انفال آیت ۴۵ تا ۴۸
Surah Anfal_v-45-48
02-08-1438
29-04-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 02-08-1438
کل دورانیہ : 00:36:11
line