سورۃ الا انفال آیت ۱۱ تا ۲۵

سورۃ الا انفال آیت ۱۱ تا ۲۵
Surah Anfal_v-11-25
03-07-1438
01-04-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 03-07-1438
کل دورانیہ : 00:34:33
line