سورۃ الاسراء آیت ۷۸ تا

۸۰سورۃ الاسراء آیت ۷۸ تا
Surah Isra_v-78-80
22-02-1442
10-10-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 22-02-1442
کل دورانیہ : 00:31:01
line