سورۃ الاسراء آیت ۳۱ تا ۴۰

سورۃ الاسراء آیت ۳۱ تا ۴۰
Surah Isra_v-31-40
09-01-1442
29-08-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 09-01-1442
کل دورانیہ : 00:32:25
line