سورۃ الاسراء آیت ۲۶ تا ۳۰

سورۃ الاسراء آیت ۲۶ تا ۳۰
Surah Isra_v-26-30
02-01-1442
22-08-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 02-01-1442
کل دورانیہ : 00:24:31
line