سورۃ الاانفال آیت ۳۸ تا ۴۴

سورۃ الاانفال آیت ۳۸ تا ۴۴
Surah Anfal_v-38-44
24-07-1438
22-04-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 24-07-1438
کل دورانیہ : 00:24:54
line