سورۃ ابراھیم آیت ۴۲ تا ۵۲

سورۃ ابراھیم آیت ۴۲ تا ۵۲
Surah Ibrahim_v-42-52
10-03-1441
08-11-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 10-03-1441
کل دورانیہ : 00:26:11
line