سورۃ ابراھیم آیت ۲۸ تا ۳۴

سورۃ ابراھیم آیت ۲۸ تا ۳۴
Surah Ibrahim_v-28-34
26-02-1441
26-10-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 26-02-1441
کل دورانیہ : 00:29:16
line