سورۃ ابراھیم آیت ۲۴ تا ۲۷

سورۃ ابراھیم آیت ۲۴ تا ۲۷
Surah Ibrahim_v-24-27
19-02-1441
19-10-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 19-02-1441
کل دورانیہ : 00:37:00
line