سورۃ ابراھیم آیت ۱۳ تا ۱۷

سورۃ ابراھیم آیت ۱۳ تا ۱۷
Surah Ibrahim_v-13-17
28-01-1441
28-09-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 28-01-1441
کل دورانیہ : 00:31:33
line