سورۃ آل عمران آیت ۷۷ تا آیت ۹۱

سورۃ آل عمران آیت ۷۷ تا آیت ۹۱
Surah Imran_v-77-91
23-07-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:25:00
شمسی تاریخ : 23-07-2011
line