سورۃ آل عمران آیت ۶ تا آیت ۱۳

سورۃ آل عمران آیت ۶ تا آیت ۱۳
Surah Imran_v-06-13
17-06-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:26:25
شمسی تاریخ : 17-06-2011
line