سورۃ آل عمران آیت ۵۶ تا آیت ۷۶

سورۃ آل عمران آیت ۵۶ تا آیت ۷۶
Surah Imran_v-56-76
16-07-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:28:03
شمسی تاریخ : 16-07-2011
line