سورۃ آل عمران آیت ۱۸ تا آیت ۳۰

سورۃ آل عمران آیت ۱۸ تا آیت ۳۰
Surah Imran_v-18-30
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:28:38
line