سورۃ آل عمران آیت ۱۳۹ تا آیت ۱۵۱

سورۃ آل عمران آیت ۱۳۹ تا آیت ۱۵۱
Surah Imran_v-139-151
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:19:42
line