سورۃ آل عمران آیت ۱۳۰ تا آیت ۱۳۲

سورۃ آل عمران آیت ۱۳۰ تا آیت ۱۳۲
Surah Imran_v-130-132
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:16:23
line