سورۃ آل عمران آیت ۱۲۴ تا آیت ۱۲۹

سورۃ آل عمران آیت ۱۲۴ تا آیت ۱۲۹
Surah Imran_v-124-129
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:15:10
line