سورۃ آل عمران آیت ۱۱۹ تا آیت ۱۲۳

سورۃ آل عمران آیت ۱۱۹ تا آیت ۱۲۳
Surah Imran_v-119-123
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:16:23
line