سورۃ آل عمران آیت ۱۱۷ تا آیت ۱۱۸

سورۃ آل عمران آیت ۱۱۷ تا آیت ۱۱۸
Surah Imran_v-117-118
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:12:11
line