سورۃالا انعام آیت ۹۵ تا ۱۰۰

سورۃالا انعام آیت ۹۵ تا ۱۰۰
Surah Al-Anam_v-95-100
05-11-2016 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:25:50
line