سورۃالا انعام آیت ۱۵۲ تا ۱۵۵

سورۃالا انعام آیت ۱۵۲ تا ۱۵۵
Surah Al-Anam_v-152-155
28-01-2017 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:33:03
شمسی تاریخ : 28-01-2017
line