سورۃالا انعام آیت ۱۴۵ تا ۱۵۱

سورۃالا انعام آیت ۱۴۵ تا ۱۵۱
Surah Al-Anam_v-145-151
21-01-2017 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:32:50
شمسی تاریخ : 21-01-2017
line