سورۃالا انعام آیت ۱۴۱ تا ۱۴۴

سورۃالا انعام آیت ۱۴۱ تا ۱۴۴
Surah Al-Anam_v-141-144
07-12-2016 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:33:21
شمسی تاریخ : 07-12-2016
line