سورۃالا انعام آیت ۱۲۸ تا ۱۴۰

سورۃالا انعام آیت ۱۲۸ تا ۱۴۰
Surah Al-Anam_v-128-140
31-12-2016 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:34:45
شمسی تاریخ : 31-12-2016
line