درس قرآن کریم سورۃ یوسف

درس قرآن کریم سورۃ یوسف

سورۃ یوسف آیت ۱ تا ۷
Surah Yusuf_v-01-07
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۸ تا ۲۰
Surah Yusuf_v-08-20
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۲۱ تا ۲۴
Surah Yusuf_v-21-24
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۲۵ تا ۳۰
Surah Yusuf_v-25-30
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۳۱ تا ۳۵
Surah Yusuf_v-31-35
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۳۶ تا ۳۸
Surah Yusuf_v-36-38
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۳۹ تا ۴۲
Surah Yusuf_v-39-42
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۴۱ تا ۵۳
Surah Yusuf_v-41-53
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۵۴ تا ۵۷
Surah Yusuf_v-54-57
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۵۸ تا ۷۳
Surah Yusuf_v-58-73
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۷۴ تا ۷۹
Surah Yusuf_v-74-79
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۸۰ تا ۹۳
Surah Yusuf_v-80-93
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۹۴ تا ۱۰۰
Surah Yusuf_v-94-100
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۱۰۱ تا ۱۰۸
Surah Yusuf_v-101-108
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۱۰۹ تا ۱۱۱
Surah Yusuf_v-109-111
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

/* ]]> */