درس قرآن کریم سورۃ یوسف

درس قرآن کریم سورۃ یوسف

سورۃ یوسف آیت ۱ تا ۷
Surah Yusuf_v-01-07
14-04-1440
22-12-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۸ تا ۲۰
Surah Yusuf_v-08-20
28-04-1440
05-01-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۲۱ تا ۲۴
Surah Yusuf_v-21-24
19-05-1440
26-01-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۲۵ تا ۳۰
Surah Yusuf_v-25-30
26-05-1440
02-02-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۳۱ تا ۳۵
Surah Yusuf_v-31-35
03-06-1440
09-02-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۳۶ تا ۳۸
Surah Yusuf_v-36-38
10-06-1440
16-02-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۳۹ تا ۴۲
Surah Yusuf_v-39-42
17-06-1440
23-02-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۴۱ تا ۵۳
Surah Yusuf_v-41-53
24-06-1440
02-03-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۵۴ تا ۵۷
Surah Yusuf_v-54-57
01-07-1440
09-03-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۵۸ تا ۷۳
Surah Yusuf_v-58-73
08-07-1440
15-03-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۷۴ تا ۷۹
Surah Yusuf_v-74-79
15-07-1440
23-03-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۸۰ تا ۹۳
Surah Yusuf_v-80-93
22-07-1440
30-03-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۹۴ تا ۱۰۰
Surah Yusuf_v-94-100
29-07-1440
06-04-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۱۰۱ تا ۱۰۸
Surah Yusuf_v-101-108
07-08-1440
13-04-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ یوسف آیت ۱۰۹ تا ۱۱۱
Surah Yusuf_v-109-111
28-08-1440
04-05-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی