درس قرآن کریم سورۃ ھود

درس قرآن کریم سورۃ ھود

سورۃ ھود آیت ۱ تا ۸
Surah Hud_v-01-08
07-11-1439
21-07-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۹ تا ۱۷
Surah Hud_v-09-17
27-12-1439
08-09-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۱۸ تا ۲۴
Surah Hud_v-18-24
04-01-1440
15-09-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۲۵ تا ۳۵
Surah Hud_v-25-35
11-01-1440
22-09-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۳۶ تا ۴۴
Surah Hud_v-36-44
18-01-1440
29-09-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۴۵ تا ۴۹
Surah Hud_v-45-49
25-01-1440
06-10-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۵۰ تا ۶۰
Surah Hud_v-50-60
03-02-1440
13-10-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۶۱ تا ۶۸
Surah Hud_v-61-68
10-02-1440
20-10-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۶۹ تا ۸۳
Surah Hud_v-69-83
17-02-1440
27-10-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۸۴ تا ۸۶
Surah Hud_v-84-86
24-02-1440
03-11-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۸۷
Surah Hud_v-87
01-03-1440
10-11-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۸۸ تا ۹۰
Surah Hud_v-88-90
08-03-1440
17-11-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۹۱ تا ۹۵
Surah Hud_v-91-95
15-03-1440
24-11-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۹۶ تا ۱۰۹
Surah Hud_v-96-109
22-03-1440
01-12-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۱۰۹ تا ۱۱۵
Surah Hud_v-109-115
29-03-1440
08-12-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ھود آیت ۱۱۶ تا ۱۲۳
Surah Hud_v-116-123
07-04-1440
15-12-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی