درس قرآن کریم سورۃ الرعد

درس قرآن کریم سورۃ الرعد

سورۃ الرعد آیت ۱ تا ۲
Surah Rad_v-01-02
18-10-1440
22-06-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعد آیت ۳ تا ۵
Surah Rad_v-03-05
25-10-1440
29-06-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعد آیت ۶ تا ۱۱
Surah Rad_v-06-11
02-11-1440
06-07-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعدآیت ۱۲ تا ۲۱
Surah Rad_v-12-21
09-11-1440
13-07-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعد آیت ۲۱ تا ۲۲
Surah Rad_v-21-22
16-11-1440
20-07-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعد آیت ۲۳ تا ۲۶
Surah Rad_v-23-26
23-11-1440
27-07-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعدآیت ۲۷ تا ۳۱
Surah Rad_v-27-31
01-12-1440
03-08-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعدآیت ۳۲ تا ۳۵
Surah Rad_v-32-35
15-12-1440
17-08-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعدآیت ۳۶ تا ۳۷
Surah Rad_v-36-37
22-12-1440
24-08-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعدآیت ۳۸ تا ۴۳
Surah Rad_v-38-43
29-12-1440
31-08-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی