درس قرآن کریم سورۃ ابراھیم

درس قرآن کریم سورۃ ابراھیم

سورۃ ابراھیم آیت ۱ تا ۵
Surah Ibrahim_v-01-05
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۶ تا ۹
Surah Ibrahim_v-06-09
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۱۰ تا ۱۲
Surah Ibrahim_v-10-12
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۱۳ تا ۱۷
Surah Ibrahim_v-13-17
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۱۸ تا ۲۱
Surah Ibrahim_v-18-21
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۲۲ تا ۲۳
Surah Ibrahim_v-22-23
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۲۴ تا ۲۷
Surah Ibrahim_v-24-27
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۲۸ تا ۳۴
Surah Ibrahim_v-28-34
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۳۵ تا ۴۱
Surah Ibrahim_v-35-41
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۴۲ تا ۵۲
Surah Ibrahim_v-42-52
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

/* ]]> */