درس قرآن کریم سورۃ ابراھیم

درس قرآن کریم سورۃ ابراھیم

سورۃ ابراھیم آیت ۱ تا ۵
Surah Ibrahim_v-01-05
07-01-1441
07-09-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۶ تا ۹
Surah Ibrahim_v-06-09
14-01-1441
14-09-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۱۰ تا ۱۲
Surah Ibrahim_v-10-12
21-01-1441
21-09-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۱۳ تا ۱۷
Surah Ibrahim_v-13-17
28-01-1441
28-09-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۱۸ تا ۲۱
Surah Ibrahim_v-18-21
05-02-1441
05-10-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۲۲ تا ۲۳
Surah Ibrahim_v-22-23
12-02-1441
12-10-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۲۴ تا ۲۷
Surah Ibrahim_v-24-27
19-02-1441
19-10-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۲۸ تا ۳۴
Surah Ibrahim_v-28-34
26-02-1441
26-10-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۳۵ تا ۴۱
Surah Ibrahim_v-35-41
04-03-1441
02-11-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ ابراھیم آیت ۴۲ تا ۵۲
Surah Ibrahim_v-42-52
10-03-1441
08-11-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی