درس قرآن سورۃ نور

درس قرآن سورۃ نور

سورۃ نور آیت ۱ تا ۳
Surah Noor_V-01-03
07-01-1444
06-08-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نور آیت ۴ تا ۱۰
Surah Noor_V-04-10
14-01-1444
13-08-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نور آیت ۱۱ تا ۲۱
Surah Noor_V-11-21
21-01-1444
20-08-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نور آیت ۲۱ تا ۲۶
Surah Noor_V-21-26
28-01-1444
27-08-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نور آیت ۲۷ تا ۲۸
Surah Noor_V-27-28
12-02-1444
10-09-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نور آیت ۲۷ تا ۲۸
Surah Noor_V-27-28
19-02-1444
17-09-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نور آیت ۲۹ تا ۳۰
Surah Noor_V-29-30
26-02-1444
24-09-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نور آیت ۳۱
Surah Noor_V-31
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نور آیت ۳۲ تا ۳۴
Surah Noor_V-32-34
10-03-1444
08-10-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

.

سورۃ نور آیت ۳۵ تا ۳۸
Surah Noor_V-35-38
17-03-1444
15-10-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نور آیت ۳۹ تا ۵۰
Surah Noor_V-39-50
24-03-1444
22-10-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نور آیت ۵۱ تا ۵۸
Surah Noor_V-51-58
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نور آیت ۵۹ تا ۶۱
Surah Noor_V-59-61
09-04-1444
05-11-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی