درس قرآن سورۃ فرقان

درس قرآن سورۃ فرقان

سورۃ فرقان آیت ۶۳
Surah Furqan
28-06-1444
21-01-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۶۱ تا ۶۲
Surah Furqan
14-06-1444
07-01-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۴۵ تا ۶۰
Surah Furqan
07-06-1444
31-12-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۳۰ تا ۴۴
Surah Furqan
29-05-1444
24-12-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۲۱ تا ۲۹
Surah Furqan
22-05-1444
17-12-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۱۰ تا ۲۰
Surah Furqan
15-05-1444
10-12-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۲ تا ۹
Surah Furqan
08-05-1444
03-12-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۱ تا ۲
Surah Furqanِ
01-05-1444
26-11-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی