درس قرآن سورۃ فرقان

درس قرآن سورۃ فرقان

سورۃ فرقان آیت ۷۱ تا ۷۷
Surah Furqan
18-08-1444
11-03-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۷۱ تا ۷۶
Surah Furqan
11-08-1444
04-03-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۶۸ تا ۷۰
Surah Furqan
04-08-1444
25-02-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۶۳ تا ۶۷
Surah Furqan
26-07-1444
18-02-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۶۳ تا ۶۷
Surah Furqan
19-07-1444
11-02-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۶۳ تا ۶۴
Surah Furqan
12-07-1444
04-02-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۶۳ تا ۶۴
Surah Furqan
05-07-1444
28-01-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۶۳
Surah Furqan
28-06-1444
21-01-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۶۱ تا ۶۲
Surah Furqan
14-06-1444
07-01-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۴۵ تا ۶۰
Surah Furqan
07-06-1444
31-12-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۳۰ تا ۴۴
Surah Furqan
29-05-1444
24-12-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۲۱ تا ۲۹
Surah Furqan
22-05-1444
17-12-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۱۰ تا ۲۰
Surah Furqan
15-05-1444
10-12-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۲ تا ۹
Surah Furqan
08-05-1444
03-12-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ فرقان آیت ۱ تا ۲
Surah Furqanِ
01-05-1444
26-11-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی