درس قرآن سورۃ الحج

درس قرآن سورۃ الحج

سورۃ الحج آیت ۱ تا ۱۰
Surah Al-hajj_v-01-10
09-03-1443
16-10-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحج آیت ۱۱ تا ۲۲
Surah Al-hajj_v-11-22
16-03-1443
23-10-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحج آیت ۲۳ تا ۳۳
Surah Al-hajj_v-23-33
22-03-1443
30-10-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحج آیت ۳۴ تا ۳۸
Surah Al-hajj_v-34-38
30-03-1443
06-11-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحج آیت ۳۹ تا ۴۸
Surah Al-hajj_v-39-48
14-04-1443
20-11-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحج آیت ۴۹ تا ۵۷
Surah Al-hajj_v-49-57
21-04-1443
27-11-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحج آیت ۵۸ تا ۶۴
Surah Al-hajj_v-58-64
21-04-1443
04-12-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحج آیت ۶۵ تا ۶۸
Surah Al-hajj_v-65-68
13-05-1443
18-12-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحج آیت ۶۹ تا ۷۲
Surah Al-hajj_v-69-72
20-05-1443
25-12-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحج آیت ۷۳ تا ۷۸
Surah Al-hajj_v-73-78
27-05-1443
01-01-2022
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی