درس قرآن سورۃ مریم

درس قرآن سورۃ مریم

سورۃ مریم آیت ۱ تا ۶
Surah Maryam_v-01-06
16-06-1442
30-01-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ مریم آیت ۷ تا ۱۵
Surah Maryam_v-07-15
23-06-1442
06-02-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ مریم آیت ۱۶ تا ۳۴
Surah Maryam_v-16-34
30-06-1442
13-02-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ مریم آیت ۳۵ تا ۴۹
Surah Maryam_v-35-49
07-07-1442
20-02-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ مریم آیت ۵۰ تا ۵۵
Surah Maryam_v-50-55
14-07-1442
27-02-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ مریم آیت ۵۶ تا ۶۳
Surah Maryam_v-56-63
21-07-1442
06-03-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ مریم آیت ۶۴ تا ۷۶
Surah Maryam_v-64-76
28-07-1442
13-03-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی