درس قرآن سورۃالتوبۃ

درس قرآن سورۃالتوبۃ

سورۃ التوبہ آیت ۱ تا ۶
Surah Taubah_v-01-06
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۷ تا ۱۹
Surah Taubah_v-07-19
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۲۰ تا ۲۴
Surah Taubah_v-20-24
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۲۵ تا ۲۹
Surah Taubah_v-25-29
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۳۰ تا ۳۷
Surah Taubah_v-30-37
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ سورۃ التوبہ
Surah Taubah_v-38-44
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۴۵ تا ۵۵
Surah Taubah_v-45-55
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۵۶ تا ۶۰
Surah Taubah_v-56-60
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۶۱ تا ۶۹
Surah Taubah_v-61-69
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۷۰
Surah Taubah_v-70
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۷۱ تا ۷۲
Surah Taubah_v-71-72
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۷۳ تا ۸۰
Surah Taubah_v-73-80
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۸۱ تا ۸۵
Surah Taubah_v-81-85
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۸۶ تا ۹۷
Surah Taubah_v-86-97
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۹۷ تا ۱۰۴
Surah Taubah_v-97-104
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۰۲ تا ۱۰۶
Surah Taubah_v-102-106
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۰۷ تا ۱۱۰
Surah Taubah_v-107-110
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۱۱ تا ۱۱۳
Surah Taubah_v-111-113
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۱۴
Surah Taubah_v-114
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۱۵ تا ۱۱۹
Surah Taubah_v-115-119
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۲۰ تا ۱۲۱
Surah Taubah_v-120-121
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۲۲ تا ۱۲۷
Surah Taubah_v-122-127
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۲۸
Surah Taubah_v-128
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۲۸
Surah Taubah_v-128-2
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۲۹
Surah Taubah_v-129
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

/* ]]> */