درس قرآن سورۃالتوبۃ

درس قرآن سورۃالتوبۃ

سورۃ التوبہ آیت ۱ تا ۶
Surah Taubah_v-01-06
05-11-1438
29-07-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۷ تا ۱۹
Surah Taubah_v-07-19
12-11-1438
05-08-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۲۰ تا ۲۴
Surah Taubah_v-20-24
19-11-1438
12-08-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۲۵ تا ۲۹
Surah Taubah_v-25-29
26-11-1438
19-08-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۳۰ تا ۳۷
Surah Taubah_v-30-37
03-12-1438
26-08-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۳۸ تا ۴۴
Surah Taubah_v-38-44
17-12-1438
09-09-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۴۵ تا ۵۵
Surah Taubah_v-45-55
24-12-1438
16-09-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۵۶ تا ۶۰
Surah Taubah_v-56-60
02-01-1439
23-09-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۶۱ تا ۶۹
Surah Taubah_v-61-69
16-01-1439
07-10-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۷۰
Surah Taubah_v-70
23-01-1439
14-10-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۷۱ تا ۷۲
Surah Taubah_v-71-72
30-01-1439
21-10-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۷۳ تا ۸۰
Surah Taubah_v-73-80
07-02-1439
28-10-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۸۱ تا ۸۵
Surah Taubah_v-81-85
14-02-1439
04-11-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۸۶ تا ۹۷
Surah Taubah_v-86-97
21-02-1439
11-11-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۹۷ تا ۱۰۴
Surah Taubah_v-97-104
28-02-1439
18-11-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۰۲ تا ۱۰۶
Surah Taubah_v-102-106
06-03-1439
25-11-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۰۷ تا ۱۱۰
Surah Taubah_v-107-110
13-03-1439
02-12-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۱۱ تا ۱۱۳
Surah Taubah_v-111-113
20-03-1439
09-12-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۱۴
Surah Taubah_v-114
27-03-1439
16-12-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۱۵ تا ۱۱۹
Surah Taubah_v-115-119
04-04-1439
23-12-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۲۰ تا ۱۲۱
Surah Taubah_v-120-121
11-04-1439
30-12-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۲۲ تا ۱۲۷
Surah Taubah_v-122-127
18-04-1439
06-01-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۲۸
Surah Taubah_v-128
25-04-1439
13-01-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۲۸
Surah Taubah_v-128
02-05-1439
20-01-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ التوبہ آیت ۱۲۹
Surah Taubah_v-129
09-05-1439
27-01-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی