درس قرآن سورۃ الا انفال

درس قرآن سورۃ الا انفال

سورۃ الا انفال آیت ۱ تا ۱۰
Surah Anfal_v-01-10
25-06-1438
25-03-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الا انفال آیت ۱۱ تا ۲۵
Surah Anfal_v-11-25
03-07-1438
01-04-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاانفال آیت ۲۶ تا ۳۷
Surah Anfal_v-26-37
10-07-1438
08-04-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاانفال آیت ۳۸ تا ۴۴
Surah Anfal_v-38-44
24-07-1438
22-04-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الا انفال آیت ۴۵ تا ۴۸
Surah Anfal_v-45-48
02-08-1438
29-04-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الا انفال آیت ۴۹ تا ۶۴
Surah Anfal_v-49-64
09-08-1438
06-05-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الا انفال آیت ۶۵ تا ۶۹
Surah Anfal_v-65-69
20-10-1438
15-07-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الا انفال آیت ۷۰ تا ۷۵
Surah Anfal_v-70-75
27-10-1438
22-07-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی